朱子治家格言注音版

来源:m.fanwen118.com时间:2022.9.26

zhūzǐzhìjiāg?yán

朱子治家格言

límíngjíqǐsǎsǎotíngchúyàon?iwàizhěngji?jìhūnbiànxīguānsuǒm?nhùbìqīnzìjiǎndiǎn

黎明即起,洒扫庭除,要内外整洁;既昏便息,关锁门户,必亲自检点。

yīzhōuyīfàndāngsīláichùbúyìbànsībànlǚh?ngniànwùlìw?ijiān

一粥一饭,当思来处不易;半丝半缕,恒念物力维艰。

yíw?iyǔ?rch?um?uwúlínkě?rju?jǐngzìf?ngbìxūjiǎnyuēyànk?qi?wùliúlián

宜未雨而绸缪,毋临渴而掘井。自奉必须俭约,宴客切勿流连。

qìjùzhì?rji?wǎfǒush?ngjīnyùyǐnshíyuē?rjīngyuánshūyùzhēnxiū

器具质而洁,瓦缶胜金玉;饮食约而精,园蔬愈珍馐。

wùyínghuáwūwùm?uliángtiánsāngūliùp?shíyíndàozhīm?i

勿营华屋,勿谋良田。三姑六婆,实淫盗之媒;

bìměiqi?jiāofēiguīfángzhīfút?ngpúwùy?ngjùnměiqīqi?qi?jìyànzhuāng

婢美妾娇,非闺房之福。童仆勿用俊美,妻妾切忌艳妆。

zǔzōngsuīyuǎnjìsìbùkěbùch?ngzǐsūnsuīyùjīngshūbùkěbùdú

祖宗虽远,祭祀不可不诚;子孙虽遇,经书不可不读。

jūshēnwùqījiǎnpǔjiàozǐyàoyǒuyìfāngm?tānyìwàizhīcáim?yǐngu?liàngzhījiǔ

居身务期俭朴,教子要有义方。莫贪意外之财,莫饮过量之酒。

yǔjiāntiāomàoyìwúzhànpiányijiànqi?ngkǔqīnlínxūjiāwēnxù

与肩挑贸易,毋占便宜;见穷苦亲邻,须加温恤。

k?b?ch?ngjiālǐwújiǔxiǎnglúnchángguāichuǎnlìjiànxiāowáng

刻薄成家,理无久享;伦常乖舛,立见消亡。

xiōngdìshūzhíxūfēnduōrùnguǎzhǎngy?un?iwàiyífǎsùcíyán

兄弟叔侄,须分多润寡,长幼内外,宜法肃辞严。

tīngfùyánguāigǔr?uqǐshìzhàngfūzh?ngzīcáib?fùmǔbùch?ngr?nzǐ

听妇言,乖骨肉,岂是丈夫;重赀财,薄父母,不成人子。

jiànǚz?jiāxùwúsuǒzh?ngpìnqǔxíqiúshūnǚwùjìh?ulián

嫁女择佳婿,毋索重聘;娶媳求淑女勿计厚奁。

jiànfùguì?rshēngchǎnr?ngzhězuìkěchǐyùpínqi?ng?rzu?jiāotàizhějiànm?sh?n

见富贵而生谄容者,最可耻;遇贫穷而作骄态者,贱莫甚。

jūjiāji?zhēngs?ngs?ngz?zhōngxiōngchǔshìji?duōyányánduōbìshī

居家戒争讼,讼则终凶;处世戒多言,言多必失。

wùshìshìlì?rlíngbīgūguǎwútānkǒufù?rzìshāshēngqín

勿恃势力而凌逼孤寡,毋贪口腹而恣杀生禽。

guāipìzìshìhuǐwùbìduōtuíhuīzìgānjiādàonánch?ng

乖僻自是,悔误必多;颓隳自甘,家道难成。

xiánì?shàojiǔbìsh?uqíl?iqūzhìlǎoch?ngjíz?kěxiāngyī

狎昵恶少,久必受其累;屈志老成,急则可相依。

qīngtīngfāyánānzhīfēir?nzhīz?nsùdāngrěnnàisānsīyīnshìxiāngzhēngyānzhīfēiwǒzhībúshìxūpíngxīnànxiǎng轻听发言,安知非人之谮诉?当忍耐三思;因事相争,焉知非我之不是?须平心暗想。 shīhuìwúniànsh?uēnm?wàngfánshìdāngliúyúdìd?yìbùyízàiwǎng

施惠无念,受恩莫忘。凡事当留馀地,得意不宜再往。

r?nyǒuxǐqìngbùkěshēngdùjíxīnr?nyǒuhu?huànbùkěshēngxǐxìngxīn

人有喜庆,不可生妒嫉心;人有祸患,不可生喜幸心。

shànyùr?njiànbúshìzhēnshàn?kǒngr?nzhībiànshìdà?

善欲人见,不是真善;恶恐人知,便是大恶。

jiàns??rqǐyínxīnbàozàiqīnǚnìyuàn?ry?ngànjiànhu?yánzǐsūn

见色而起淫心,报在妻女;匿怨而用暗箭,祸延子孙。

jiām?nh?shùnsuīyōngsūnbújìyìyǒuyúhuāngu?k?zǎowánjínángtu?wúyúzìd?zhìl?

家门和顺,虽饔飧不继,亦有馀欢;国课早完,即囊橐无馀,自得至乐。

dúshūzhìzàish?ngxiánfēitúkēdìw?iguānxīncúnjūngu?qǐjìshēnjiā

读书志在圣贤,非徒科第;为官心存君国,岂计身家。

shǒufēnānmìngshùnshítīngtiānw?ir?nru?cǐshùhūjìnyān

守分安命,顺时听天。为人若此,庶乎近焉。


第二篇:朱子家训(朱子治家格言)注音版 2800字

zhūzǐjiāxùn

《朱 子 家 训 》

límínɡjíqǐsásǎotínɡchúyàon?iwàizhěnɡji?

黎 明 即 起 ,洒 扫 庭 除 ,要 内 外 整 洁 。 jìhūnbiànxīɡuānsuǒm?nhùbìqīnzìjiǎndiǎn既 昏 便 息 ,关 锁 门 户 ,必 亲 自 检 点 。 yīyùyīfàndānɡsīláichùbùyì

一 粥 一 饭 ,当 思 来 处 不 易 ;

bànsībànlǚh?nɡniànwùlìw?ijiān

半 丝 半 缕 ,恒 念 物 力 维 艰 。

yíw?iyǔ?rch?uliǎowúlínkě?rju?jǐnɡ

宜 未 雨 而 绸 缪 ,毋 临 渴 而 掘 井 。

zìf?nɡbìxūjiǎnyuēyànk?qiēwùliúlián

自 奉 必 须 俭 约 ,宴 客 切 勿 流 连 。

qìjùzhì?rji?wàfǒush?nɡjīnyù

器 具 质 而 洁 ,瓦 缶 胜 金 玉 ;

fànshíyāo?rjīnɡyuánshūyùzhēnxiū

饭 食 约 而 精 ,园 蔬 愈 珍 馐 。

wùyínɡhuáwūwùm?uliánɡtián

勿 营 华 屋 ,勿 谋 良 田 。

sānɡūliùp?shíyíndàozhīm?i

三 姑 六 婆 ,实 淫 盗 之 媒 ;

bìměiqi?jiāofēiɡuīfánɡzhīfú

婢 美 妾 娇 ,非 闺 房 之 福 。

t?nɡpúwùy?nɡjùnměiqīqi?qi?jìyànzhuānɡ童 仆 勿 用 俊 美 ,妻 妾 切 忌 艳 妆 。 zǔzonɡsuīyuǎnjìsìbùkěbùch?nɡ

祖 宗 虽 远 ,祭 祀 不 可 不 诚 ;

zǐsūnsuīyújīnɡshūbùkěbùdú

子 孙 虽 愚 ,经 书 不 可 不 读 。

1

jūshēnwùqīzhìpǔjiàozǐyàoyǒuyìfānɡ居 身 务 期 质 朴 ,教 子 要 有 义 方 。 m?tānyìwàizhīcáim?yìnɡu?liànɡzhījiǔ

莫 贪 意 外 之 财 ,莫 饮 过 量 之 酒 。 yǔjiāntiǎomàoyìwúzhànpiányi

与 肩 挑 贸 易 ,毋 占 便 宜 ;

jiànqi?nɡkǔqīnlínxūjiāwēnxù

见 穷 苦 亲 邻 ,须 加 温 恤 。

k?b?ch?nɡjiālǐwújiǔxiǎnɡ

刻 薄 成 家 ,理 无 久 享 ;

lúnchánɡɡuāichuǎnlìjiànxiāowánɡ

伦 常 乖 舛 ,立 见 消 亡 。 xiōnɡdìshūzhíxūfēnduōrùnɡuǎ

兄 弟 叔 侄 ,须 分 多 润 寡 ;

zhǎnɡy?un?iwàiyífǎsùcíyán

长 幼 内 外 ,宜 法 肃 辞 严 。

tīnɡfùyánɡuāiɡǔr?ukǎishìzhànɡfū

听 妇 言 ,乖 骨 肉 ,岂 是 丈 夫 ; ch?nɡzīcáibáofùmǔbùch?nɡr?nzǐ重 资 财 ,薄 父 母 ,不 成 人 子 。 jiànǚz?jiāxùwúsuǒch?nɡpìn

嫁 女 择 佳 婿 ,毋 索 重 聘 ;

qǔxíqiúshūnǚwùjìh?ulián

娶 媳 求 淑 女 ,勿 计 厚 奁 。

jiànfùɡuì?rshēnɡchǎnr?nɡzhězuìkěchǐ见 富 贵 而 生 谄 容 者 ,最 可 耻 ; yùpínqi?nɡ?rzu?jiāotàizhějiànm?sh?n遇 贫 穷 而 作 骄 态 者 ,贱 莫 甚 。 jūjiāji?zhēnɡs?nɡs?nɡz?zhōnɡxiōnɡ

居 家 戒 争 讼 ,讼 则 终 凶 ; 2

chǔshìji?duōyányánduōbìshī

处 世 戒 多 言 ,言 多 必 失 。

wùshìshìlì?rlínɡbīɡūɡuǎwútānkǒufù?rzīshāxìnɡ勿 恃 势 力 而 凌 逼 孤 寡 ;毋 贪 口 腹 而 恣 杀 性 qínɡuāipìzìshìhuǐwùbìduō

禽 。乖 僻 自 是 ,悔 误 必 多 ;

tuídu?zìɡānjiādàonánch?nɡ

颓 惰 自 甘 ,家 道 难 成 。

xiánì?shǎojiǔbìsh?uqíl?i

狎 昵 恶 少 ,久 必 受 其 累 ;

qūzhìlǎoch?nɡjíz?kěxiānɡyī

屈 志 老 成 ,急 则 可 相 依 。

qīnɡtīnɡfāyánānzhīfēir?nzhīz?nsùdānɡrěnnàisānsī轻 听 发 言 ,安 知 非 人 之 谮 诉 ,当 忍 耐 三 思 ; yīnshìxiānɡzhēnɡyānzhīfēiwǒzhībùshixūpínɡxīnzài因 事 相 争 ,焉 知 非 我 之 不 是 ,须 平 心 再 xiǎnɡshīhuìwúniànsh?uēnm?wànɡ

想 。施 惠 无 念 ,受 恩 莫 忘 。

fánshìdānɡliúyúded?yìbùyízàiwǎnɡ

凡 事 当 留 余 地 ,得 意 不 宜 再 往 。

r?nyǒuxǐqìnɡbùkěshēnɡfánɡjìxīn

人 有 喜 庆 ,不 可 生 妨 忌 心 ;

r?nyǒuhu?huànbùkěshēnɡxǐxìnɡxīn

人 有 祸 患 ,不 可 生 喜 幸 心 。

shànyùr?njiànbùshizhēnshàn

善 欲 人 见 ,不 是 真 善 ,

?kǒnɡr?nzhībiànshìdà?

恶 恐 人 知 ,便 是 大 恶 。

jiàns??rqǐyínxīnbàozàiqīnǚ

见 色 而 起 淫 心 ,报 在 妻 女 ;

3

nìyuàn?ry?nɡànjiànhu?yánzǐsūn

匿 怨 而 用 暗 箭 ,祸 延 子 孙 。

jiām?nh?shùnsuīyōnɡsūnbùjìyìyǒuyúhuān家 门 和 顺 ,虽 (雍 )飧 不 继 ,亦 有 余 欢 ; ɡu?k?zǎowánjínánɡwúyúzìd?qíl?

国 课 早 完 ,即 (囊 )无 余 ,自 得 其 乐 。 dúshūzhìzàish?nɡxiánw?iɡuānxīncúnjūnɡu?读 书 志 在 圣 贤 ,为 官 心 存 君 国 ; shǒufēnānmìnɡshùnshítīnɡtiān

守 分 安 命 ,顺 时 听 天 。

w?ir?nru?cǐshùhūjìnyān

为 人 若 此 ,庶 乎 近 焉 。

4

更多类似范文
┣ 朱子家训-拼音版-译文 6700字
┣ 朱子家训-拼音版-译文 8500字
┣ 朱子家训 5200字
┣ 朱子家训 5800字
┣ 更多朱子治家格言注音版
┗ 搜索类似范文