朱子治家格言拼音注释

来源:m.fanwen118.com时间:2022.9.5

Zhū zǐ zhì jiā gá yán

朱子治家格言

Lí míng jí qǐ sǎ sǎo ting chú yào n?i wài zhěng ji? jì hūn biàn xī guān suǒ m?n hù bì qīn zì jiǎn diǎn

黎明即起,洒扫庭除,要内外整洁;既昏便息,关锁门户,必亲自检点。

Yī zhōu yī fàn dāng sī lái chù bú yì bàn Sī bàn lǚ hang niàn wù lì w?i jiān

一粥一饭,当思来处不易;半丝半缕,恒念物力维艰。

Yíw?i yǔ ?r ch?u m?u wú lín kě ?r ju? jǐng zì fang bì xū jiǎn yuē yàn k? qi? wù liú lián

宜未雨而绸缪,毋临渴而掘井。自奉必须俭约,宴客切勿流连。 Qì jù zhì ?r ji? wǎ fǒu sh?ng jīn yù yǐn shí yuē ?r jīng yuán shū yù zhēn xiū

器具质而洁,瓦缶胜金玉;饮食约而精,园蔬愈珍馐。

Wù yíng huá wū wù m?u liáng tián sān gū liù p? shí yín dào zhī m?i 勿营华屋,勿谋良田。三姑六婆,实淫盗之媒;

Bì měi qi? jiāo fēi guī fang zhī fú ting pú wù y?ng jùn měi qī qi? qi? jì yàn zhuāng

婢美妾娇,非闺房之福。童仆勿用俊美,妻妾切忌艳妆。

Zǔ zōng suī yuǎn jì sì bù kě bù ch?ng zǐ sūn suī yù jīng shū bù kě bù dú 祖宗虽远,祭祀不可不诚;子孙虽遇,经书不可不读。

Jū shēn wù qī jiǎn pǔ jiào zǐ yào yǒu yì fāng m? tān yì wài zhī cái m? yǐng gu? liàng zhī jiǔ

居身务期俭朴,教子要有义方。莫贪意外之财,莫饮过量之酒。 Yǔ jiān tiāo mào yì wú zhàn pián yi jiàn qi?ng kǔ qīn lín xū jiā wēn xù 与肩挑贸易,毋占便宜;见穷苦亲邻,须加温恤。

K? b? ch?ng jiā lǐ wú jiǔ xiǎng lún cháng guāi chuǎn lì jiàn xiāo wáng 刻薄成家,理无久享;伦常乖舛,立见消亡。

Xiōng dì shū zhí xū fēn duō rùn guǎ zhǎng y?u n?i wài yí fǎ sù cí yán 兄弟叔侄,须分多润寡,长幼内外,宜法肃辞严。

Tīng fù yán guāi gǔ r?u qǐ shì zhàng fū zh?ng zī cái b? fù mǔ bù ch?ng r?n zǐ

听妇言,乖骨肉,岂是丈夫;重赀财,薄父母,不成人子。 Jià nǚ z? jiā xù wú suǒ zh?ng pìn qǔ xí qiú shū nǚ wù jì h?u lián

嫁女择佳婿,毋索重聘;娶媳求淑女勿计厚奁。

Jiàn fù guì ?r shēng chǎn ring zhě zuì kě chǐ yù pín qi?ng ?r zu? jiāo tài zhě jiàn m? sh?n

见富贵而生谄容者,最可耻;遇贫穷而作骄态者,贱莫甚。

Jū jiā ji? zhēng sing sing z? zhōng xiōng chǔ shì ji? duō yán yán duō bì shī

居家戒争讼,讼则终凶;处世戒多言,言多必失。

Wù shì shì lì ?r ling bī gū guǎ wú tān kǒu fù ?r zì shā shēng qín

勿恃势力而凌逼孤寡,毋贪口腹而恣杀生禽。

Guāi pì zì shì huǐ wù bì duō tuí huī zì gān jiā dào nán ch?ng

乖僻自是,悔误必多;颓隳自甘,家道难成。

Xián ì ? shào jiǔ bì sh?u qí l?i qū zhì lǎo ch?ng jí z? kě xiāng yī

狎昵恶少,久必受其累;屈志老成,急则可相依。

Qīng tīng fā yán ān zhī fēi r?n zhī z?n sù dāng rěn nài sān sī yīn shì xiāng zhēng yān zhī fēi wǒ zhī bú shì xū ping xīn àn xiǎng轻听发言,安知非人之谮诉?当忍耐三思;因事相争,焉知非我之不是?须平心暗想。 Shī huì wú niàn sh?u ēn m? wàng fán shì dāng liú yú dì d? yì bù yí zài wǎng

施惠无念,受恩莫忘。凡事当留馀地,得意不宜再往。

R?n yǒu xǐ qìng bù kě shēng dù jí xīn r?n yǒu hu? huàn bù kě shēng xǐ xìng xīn

人有喜庆,不可生妒嫉心;人有祸患,不可生喜幸心。

Shàn yù r?n jiàn bú shì zhēn shàn ? kǒng r?n zhī biàn shì dà ?

善欲人见,不是真善;恶恐人知,便是大恶。

Jiàn s? ?r qǐ yín xīn bào zài qī nǚ nì yuàn ?r y?ng àn jiàn hu? yán zǐ sūn 见色而起淫心,报在妻女;匿怨而用暗箭,祸延子孙。

Jiā m?n h? shun suī yōng sūn bú jì yì yǒu yú huān gu? k? zǎo wán jí náng tu? wú yú zì d? zhì l?

家门和顺,虽饔飧不继,亦有馀欢;国课早完,即囊橐无馀,自得至乐。

Dú shū zhì zài sh?ng xián fēi tú kē dì w?i guān xīn cún jūn gu? qǐ jì shēn jiā

读书志在圣贤,非徒科第;为官心存君国,岂计身家。 Shǒu fēn ān mìng shun shí tīng tiān w?i r?n ru? cǐ shù hū jìn yān 守分安命,顺时听天。为人若此,庶乎近焉。

《朱子治家格言》原文及译文

朱柏庐

(原文):黎明即起,洒扫庭除,要内外整洁;既昏便息,关锁门户,必亲自检点。

(注释):庭除:庭院。这里有庭堂内外之意。

(译文):每天早晨黎明就要起床,先用水来洒湿庭堂内外的地面然后扫地,使庭堂内外整洁;到了黄昏便要休息并亲自查看一下要关锁的门户。

(原文):一粥一饭,当思来处不易;半丝半缕,恒念物力维艰。 (译文):对于一顿粥或一顿饭,我们应当想着来之不易;对于衣服的半根丝或半条线,我们也要常念着这些物资的产生是很艰难的。 (原文):宜未雨而绸缪,勿临渴而掘井。

(注释):未雨而绸缪(chóu móu):天还未下雨,应先修补好屋舍门窗,喻凡事要预先作好准备。

(译文):凡事先要准备,像没到下雨的时候,要先把房子修补完善,不要「临时抱佛脚」,像到了口渴的时候,才来掘井。 (原文):自奉必须俭约,宴客切勿流连。

(译文):自己生活上必须节约,聚会在一起吃饭切勿留连忘返。 (原文):器具质而洁,瓦缶胜金玉;饮食约而精,园蔬愈珍馐。 (注释):瓦缶(fǒu):瓦制的器具。

珍馐(xiū):珍奇精美的食品。

(译文):餐具质朴而干净,虽是用泥土做的瓦器,也比金玉制的好;食品节约而精美,虽是园里种的蔬菜,也胜于山珍海味。 (原文):勿营华屋,勿谋良田。

(译文):不要营造华丽的房屋,不要图买良好的田园。 (以下灰色内容可以不教孩子)

(原文):三姑六婆,实淫盗之媒;婢美妾娇,非闺房之福。 (译文):社会上不正派的女人,都是*淫和盗窃的媒介;美丽的婢女和娇艳的姬妾,不是家庭的幸福。

(原文):童仆勿用俊美,妻妾切忌艳装。

(译文):家僮、奴仆,不可雇用英俊美貌的,妻、妾切不可有艳丽的妆饰。

(原文):祖宗虽远,祭祀不可不诚;子孙虽愚,经书不可不读。 (译文):祖宗虽然离我们年代久远了,祭祀却要虔诚;子孙虽然愚笨,五经、四书,却要诵读。

(原文):居身务期质朴,教子要有义方。

(注释):义方:做人的正道。

(译文):自己生活节俭,以做人的正道来教育子孙。 (原文):勿贪意外之财,勿饮过量之酒。

(译文):不要贪不属于你的财,不要喝过量的酒。

(原文):与肩挑贸易,毋占便宜;见贫苦亲邻,须加温恤。 (译文):和做小生意的挑贩们交易,不要占他们的便宜,看到穷苦的亲戚或邻居,要关心他们,并且要对他们有金钱或其它的援助。

(原文):刻薄成家,理无久享;伦常乖舛,立见消亡。

(注释): 乖舛(chuǎn):违背。

(白文):对人刻薄而发家的,决没有长久享受的道理。行事违背伦常的人,很快就会消灭。

(原文):兄弟叔侄,需分多润寡;长幼内外,宜法肃辞严。 (译文):兄弟叔侄之间要互相帮助,富有的要资助贫穷的;一个家庭要有严正的规矩,长辈对晚辈言辞应庄重。

(原文):听妇言,乖骨肉,岂是丈夫?重资财,薄父母,不成人子。

(译文):听信妇人挑拨,而伤了骨肉之情,那里配做一个大丈夫呢?看重钱财,而薄待父母,不是为人子女的道理。

(原文):嫁女择佳婿,毋索重聘;娶媳求淑女,勿计厚奁。 (注释): 厚奁(lián):丰厚的嫁妆。

(译文):嫁女儿,要为她选择贤良的夫婿,不要索取贵重的聘礼;娶媳妇,须求贤淑的女子,不要贪图丰厚的嫁妆。

(原文):见富贵而生谄容者最可耻,遇贫穷而作骄态者贱莫甚。 (译文):看到富贵的人,便做出巴结讨好的样子,是最可耻的,遇着贫穷的人,便作出骄傲的态度,是鄙贱不过的。

(原文):居家戒争讼,讼则终凶;处世戒多言,言多必失。 (译文):居家过日子,禁止争斗诉讼,一旦争斗诉讼,无论胜败,结果都不吉祥。处世不可多说话,言多必失。

(评说):争斗诉讼,总要伤财耗时,甚至破家荡产,即使赢了,

也得不偿失。有了矛盾应尽量采取调解或和解的方法。

(原文):勿恃势力而凌逼孤寡,毋贪口腹而恣杀生禽。(译文):不可用势力来欺凌压迫孤儿寡妇,不要贪口腹之欲而任意地宰杀牛羊鸡鸭等动物。

(原文):乖僻自是,悔误必多;颓惰自甘,家道难成。

(译文):性格古怪,自以为是的人,必会因常常做错事而懊悔;颓废懒惰,沉溺不悟,是难成家立业的。

(原文):狎昵恶少,久必受其累;屈志老成,急则可相依。 (注释): 狎昵(xiá nì):过分亲近。

(译文):亲近不良的少年,日子久了,必然会受牵累;恭敬自谦,虚心地与那些阅历多而善于处事的人交往,遇到急难的时候,就可以受到他的指导或帮助。

(原文):轻听发言,安知非人之谮诉?当忍耐三思;因事相争,焉知非我之不是?需平心暗想。

(注释): 谮(zèn)诉:诬蔑人的坏话。

(译文):他人来说长道短,不可轻信,要再三思考。因为怎知道他不是来说人坏话呢?因事相争,要冷静反省自己,因为怎知道不是我的过错?

(原文):施惠无念,受恩莫忘。

(译文):对人施了恩惠,不要记在心里,受了他人的恩惠,一定要常记在心。

(评说):常记他人之恩,以感恩之心看待周围的人及所处的环境,

则人间即是天堂。以忘恩负义之心看待周围的人事,则人间即是地狱。 (原文):凡事当留馀地,得意不宜再往。

(译文):无论做什么事,当留有余地;得意以后,就要知足,不应该再进一步。

(原文):人有喜庆,不可生妒忌心;人有祸患,不可生喜幸心。 (译文):他人有了喜庆的事情,不可有妒忌之心;他人有了祸患,不可有幸灾乐祸之心。

(原文):善欲人见,不是真善;恶恐人知,便是大恶。

(译文):做了好事,而想他人看见,就不是真正的善人。做了坏事,而怕他人知道,就是真的恶人。

(原文):见色而起淫心,报在妻女;匿怨而用暗箭,祸延子孙。 (注释): 匿(nì)怨:对人怀恨在心,而面上不表现出来。 (译文):看到美貌的女性而起邪心的,将来报应,会在自己的妻子儿女身上;怀怨在心而暗中伤害人的,将会替自己的子孙留下祸根。 (原文):家门和顺,虽饔飧不继,亦有馀欢;国课早完,即囊橐无馀,自得至乐。

(注释): 饔(yōng)飧(sūn):饔,早饭。飧,晚饭。 国课:国家的赋税。

囊(náng)橐(tuó):口袋。

(译文):家里和气平安,虽缺衣少食,也觉得快乐;尽快缴完赋税,即使口袋所剩无余也自得其乐。

(原文):读书志在圣贤,非徒科第;为官心存君国,岂计身家?

(译文):读圣贤书,目的在学圣贤的行为,不只为了科举及第;做一个官吏,要有忠君爱国的思想,怎么可以考虑自己和家人的享受? (原文):守分安命,顺时听天。

(译文):我们守住本分,努力工作生活,上天自有安排。 (原文):为人若此,庶乎近焉。

(译文):如果能够这样做人,那就差不多和圣贤做人的道理相合了。

朱子治家格言

黎明即起,洒扫庭除,要内外整洁;既昏便息,关锁门户,必亲自检点。一粥一饭,当思来处不易;半丝半缕,恒念物力维艰。

宜未雨而绸缪,毋临渴而掘井。自奉必须俭约,宴客切勿留连。器具质而洁,瓦缶胜金玉;饮食约而精,园蔬愈珍馐。勿营华屋,勿谋良田。 三姑六婆,实淫盗之媒;婢美妾娇,非闺房之福。童仆勿用俊美,妻妾切忌艳妆。

祖宗虽远,祭祀不可不诚;子孙虽愚,经书不可不读。居身务期简朴;教子要有义方。勿贪意外之财,勿饮过量之酒。与肩挑贸易,勿占便宜;见穷苦亲邻,须加温恤。刻薄成家,理无久享;伦常乖舛,立见消亡。兄弟叔侄,需分多润寡,长幼内外,宜法肃辞严。听妇言,乖骨肉,岂是丈夫,重赀才,薄父母,不成人子。嫁女择佳婿,无索重聘;娶媳求淑女,勿计厚奁。

见富贵而生谄容者,最可耻;遇贫穷而作骄态者,贱莫甚。居家戒争讼,讼则终凶;处世戒多言,言多必失。勿恃势力而凌逼孤寡;勿贪口腹而

恣杀生禽。乖僻自是,悔误必多;颓隳自甘,家道难成。 狎暱恶少,久必受其累;屈志老成,急则可相依。

轻听发言,安知非人之谮愬,当忍耐三思;因事相争,焉知非我之不是?须平心暗想。施惠无念,受恩莫忘。凡事当留余地,得意不宜再往。 人有喜庆,不可生嫉妒心;人有祸患,不可生喜幸心。善欲人见,不是真善;恶恐人知,便是大恶。见色而起淫心,报在妻女;匿怨而用暗箭,祸延子孙。家门和顺,虽饔飧不继,亦有余欢;国课早完,即囊橐无余,自得至乐。

读书志在圣贤,为官心存君国。守分安命,顺时听天。为人若此,庶乎近焉。

译文 天刚亮时就起床,打扫庭院,不论室内、屋外都要整齐清洁;天黑了就回家,不要在外面逗留。晚上睡觉前关锁门窗,一定要亲自检查。不论是一粒饭或一口粥,都要想到它得来很不容易,粒粒都是农夫辛勤耕耘的结果;纵然是半丝半缕的匹,也要珍惜物力制造的艰难。(惜福与修福同样重要)

凡事应该事先做好准备,不要等到下雨了,才想到要修补房子;口渴了才想到要挖井取水。至于自已常生活所需,应力求节俭朴素不要浪费。参加宴会时,餐会结束了就回家,千万不要沉迷在宴席热闹的气氛中,捨不得离去。日常学用的餐具,只要实用干净就好,即使是很普通的瓦罐、碗盘,也胜过价格昂贵如金似玉、却不实用的器皿;饮食要合乎自然简单、营养均衡与卫生三个原则,不能偏食,即便是自家菜园里种植的普通蔬菜,也胜过稀有珍贵的佳肴(山珍海味不易消化)。不要建筑

华丽的豪宅,不要图谋肥沃的土地,一心一意希求累积财产。

行为不端正,好说是非,喜欢挑拨离间的人就是三姑六婆,也是淫乱偷盗的媒介;婢女美丽侍妾妖艳,并非闺房之福。选用做事的仆人,不要选择外貌俊美的(又不是选美),妻妾最忌浓妆艳抹,争奇门艳。(容易争风吃醋,竞相奢华,醇成家祸。)

祖宗虽然离我们年代久远,当饮水思源常念祖宗之德,逢年过节祭祖时,一定要心存诚敬;子孙即使再愚笨,也不能不教导他读经,更应该给他机会,让他接受圣贤的教诲。立身处世务必节俭朴素;教育子女要因材施教,使用适当的方法,更要合乎义理。不要贪图意外(侥幸)之财,饮酒要有节制不可过量(酒能乱性,酒醉醇灾,时有所闻,不可不慎!)。与肩挑货物的小贩交易,应当体恤他们靠体力谋生不易,不要斤斤计较,贪小便宜;看见生活穷苦的亲戚或邻居,必须温和地给予关怀和照顾。

以居心刻薄(现实、势利)创业起家者,其福报享受绝无长久的道理,违背伦常道德的家庭(父不父,子不子),很快就会导致衰败灭亡。兄弟叔侄等至亲,在财物的分配,须帮助孤寡者多分一些,长幼有序内外责任要分别清楚,家规须严谨分明,执行要严格认真。听信不明理的妻子所说的话,因而造成父子、兄弟之间亲情失和,甚至分离,不是大丈夫应有的作为?过份重视钱财,却亏待父母,即是不孝,没有资格为人之子。嫁女儿选女婿要注重品德,不要贪图金钱物质的享受,索取丰厚的聘礼,娶媳妇应该寻求贤淑女子,不要计较嫁妆丰盛与否。(女子贤淑才能相夫教子,协助丈夫成家立业)。

见到有钱、有势的人家,就表现出巴结奉承的样子,是可耻的行为;遇到贫穷的人,就摆出轻视骄傲的样子,这种行为最是低贱。在乡(族)里要避免与人争斗甚至打官司,打官司到最后都没有好结果;(既劳民伤财,又失和气。)待人处事应避免多话,因为言多必失(所谓:言者无心,听者有意,要避免因多话而伤人)。不要倚仗势力欺凌孤儿寡妇;不要贪图口腹之欲(贪吃),而任意杀害动物。性情古怪、孤僻又不合群,还自以为是的人,错误和后悔的事必定很多;颓废消沉自甘堕落的人,难以成就事业。

喜欢亲近不良少年,结交流氓,日子久了,必定受到连累;与老成持重,能够约束自已(管理情绪)的人为友,遇到急难时,就可以得到他的指导与帮助。

轻易听信他人的议论,未经查证,怎么知道不是对方藉机诬陷,挑拨离间呢?应当忍耐,再三思量、查证,以明辨是非、善恶;因事与人相争,怎么知道不是自已的错?必须平心静气地想清楚,不要意气用事。帮助别人的好事,不要记在心上;接受别人的恩惠不能忘怀,要常存报答之心。凡事不要做过头了,应适可而止,要记取[满招损谦受益]的古训,得意之时,要懂得谦让,不可以沾沾自喜,执著、捨不得放下。 人家有喜庆,应该诚心祝福,不可以嫉妒(量大福大);人家遭遇不幸时,应当同情怜悯,不可幸灾乐祸。做善事希望人家看见,不是真善;做坏事怕人家知道,便是大恶。见到美色而与起淫欲的念头,要小心自已的妻女也会遭到同样的外境;把怨恨藏在内心,外表装作若无其事,却暗中害人,是最损阴德的事,灾祸将会连累到子孙。只要一家人能够

和睦相处、平安顺利的过日子,虽然三餐不继,也觉得幸福快乐;该纳的税早目缴完,即使口袋毫无剩余,依然心安理得欢喜自在。 读书志在学习圣贤,做官能把思放在国家百姓身上;谨守本分,安于命运不妄求,一切顺乎时局、天理而行。能够做到这样,差不多就可以接近圣贤的境界了。

更多类似范文
┣ 朱子家训-拼音版-译文 6700字
┣ 朱子家训-拼音版-译文 5900字
┣ 《朱子家训》拼音版 4200字
┣ 朱子家训 5800字
┣ 更多朱子治家格言拼音
┗ 搜索类似范文